نخست وزير و مقامات ارشد پاکستان وارد افغانستان شدند