نبود محدودیت زمانی و مکانی و تعاملی بودن مهم ترین مزایای تبلیغ در فضای مجازی است