پازاج: می‌دانستم قهرمان آسیا می‌شویم اما چیزی نگفتم تا مغرور نشویم