آل سعود بذر فتنه و آتش تفرقه را به جان مسلمانان انداخته است/طوایف و اقوام ایرانی فرصتی برای تقویت پای