عارف: رسانه های اصلاح طلب به مسائل عمیق تر نگاه کنند