زنگنه: بازی در ماهشهر انرژی زیادی می‌خواهد/ مهرام متکی به فرد نیست