تخصیص اعتبارات مناسب برای گازرسانی به روستاهای کرمانشاه