بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج / عکس : امیر فرزانه