رتبه 14 ایران در تولید برق جهان/ اتصال بیش از 20 خانوار روستایی به سامانه برق کشور