بیمارستان‌های فرسوده با ۷۰ تا ۸۰ سال در تهران فعالیت می‌کنند