بلغارستان مي تواند پل ارتباطي ايران با کشورهاي اروپايي در حوزه انرژي باشد