هیچ مانعی برای توسعه روابط تهران - ایروان وجود ندارد