میران: 18 سال است منتظر دریافت بازوبند پهلوانی سه ساله هستم