وزیر بهداشت: آماده واگذاری بیمارستان های پایتخت به شهرداری هستیم