حدود 35 هزار ايثارگر در سطح وزارت بهداشت وجود دارد