رشد عرضه پتروشيمي ها در بورس، آرامش را بر بازار حاکم مي کند