تشییع پیکر مطهر معلم شهید دباغچی توسط دانش آموزان البرزی