بلومبرگ: تحریم‌های اقتصادی ایران شروع به فرو ریختن کرده است