برای مبارزه با فساد اقتصادی، باید از اقتصاد نفتی خارج شویم