هزینه بیش از یک میلیارد ریال برای امور تحصیلی مددجویان فیروزآباد