اقدام به موقع علمای اهل سنت و مردم بلوچ/ واکنش به تحرکات ضد نقلاب