تاثیر نشاط اجتماعی در مقابله با گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد