قربانی،شکری و۷۸نماینده دیگر طرح ۳ فوریتی«توقف مذاکرات»را تقدیم هیأت رئیسه کردند