هنری که در جهت اهداف متعالی به کار گرفته شود، ارزشمند است