اختصاص 30 میلیارد ریال برای فعال سازی کارگاه های واگن سازی بندرترکمن