ایراد طرح تجهیز مساجد را طوری رفع می‌کنیم که ایراد اصل ۵۷ به آن نخورد