سطح کالای ایرانی از حداقل مطلوبیت به حداکثر کیفیت تغییر کند/ تقویت تولید ملی از مسیر تعاون می‌گذرد