هموطنان‌مان تمایلی برای فعالیت در برخی مشاغل افاغنه را ندارند