رفع تصرف بيش از يک هزار هكتار اراضي دولتي در ايرانشهر