ماسک نانو،‌ داروی سولامر و کیسه بی‌کربنات بیماران دیالیزی رونمایی شد