مسئولان درباره وضعیت مالی و امکانات دولتی مدرسه عالی سینما شفاف سازی کنند