مصاحبه با نماینده مجلسی که در دوره احمدی نژاد متقاضی بورسیه بوده است