تاكيد همتي بر ضرورت رعايت نرخ جديد سود توسط بانک ها