تمام مخاطرات یک سفر قاچاقی از افغانستان به دیگر نقاط