افتتاح شرکت الياف گستر يزد با حضور معاون اول رئیس جمهور