معاونت فرهنگی ارشاد و شرکت پست تفاهم‌نامه همکاری به امضا رساندند