اعزام مدیران کانون های تخصصی و دانشگاهی هرمزگان برای شرکت در طرح سراج