حذف جمشید مشایخی از «پایتخت4» و تغییر نقش بازیگر «شیب، بام»