به راه حل های لوزان وفاداریم/امیدواری برای توافق زودتر از ۱۰ تیر