تور ایران – آذربایجان ۴۲ امین تور نیمه حرفه ای جهان است