چهار سارق حرفه ای خودرو در اهواز حین ارتکاب جرم دستگیر شدند