نریمان جهان: وقتی فروزان 4 تا گل خورد، ساکت شد/برنامه خاصی برای نفت داریم