تشکیل شورای راهبردی صنعت طیور با هدف فعالیت در زنجیره تولید