هیچ مانعی برای توسعه روابط تهران ـ ایروان وجود ندارد