10 سال و 10 ماه محرومیت برای 7 دوپینگی/ یک نفر توبیخ کتبی شد