استقبال شهرداري منطقه 21 از سرمايه گذاري بخش خصوصي