نتقادهایی که بعد از باخت به قلعه نویی منتسب شد/فوتبال آرش تمام شده/فروزان از 5 توپ،4 گل خورده