تصویر گریم 23 سال پیش نیکی کریمی برای فیلم مهرجویی