ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به مناطق محروم اصفهان آغاز شد