نجف نژاد: قرار به جدایی قلعه نویی باشد، باید احترامش حفظ شود/ اگر بازیکنان پیروز می شدند، هیات مدیره ه